Piletimüük avatud!

Head kliendid! Piletimüük Prangli liinil on avatud kuni 31.08.2024 ja Ruhnu liinil kuni 31.10.2024! Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.0 piletit

Logi sisse

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Reisijate ja sõidukite üleveo eeskiri

1. MÕISTED KÄESOLEVAS EESKIRJAS

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Reisija - Veolepingu järgi laeval reisiv isik.

Veoleping - reisija ja vedaja vaheline leping, mis jõustub reisija poolt pileti ostmisega ning mille alusel kohustub vedaja viima reisija koos sõidukiga sihtsadamasse ja reisija kohustub maksma ettenähtud tasu. Veoleping võib olla sõlmitud ka elektroonselt.

Sõiduk - mistahes auto, buss, traktor, mootor- või jalgratas, mida veetakse vastavalt Veolepingule.

Käsipagas - pagas, mida reisija kannab endaga kaasas ning mis on üleveo ajal tema järelvalve all, kaasa arvatud asjad, mis asuvad reisija sõiduki sees ja peal.

Ülevedu – hõlmab reisija ja tema sõiduki suhtes ajavahemikku, mille jooksul reisija ja/või tema sõiduk on laeva pardal.

Graafikujärgne reis – parvlaevareis, mida vedaja teostab vastavale liinile kinnitatud sõidugraafiku alusel.

Lisareis - graafikuväline parvlaevareis, mille vedaja võib korraldada kokkulepitud tingimustel.

Kommertsreis – kliendi poolt tellitud reis vedajaga kooskõlastatud tingimustel.

Pilet – veolepingu sõlmimist ja selle eest tasumist kinnitav dokument, mis annab reisijale ja sõidukile õiguse ülesõiduks. Pileti peab alal hoidma kuni üleveo lõpuni. Pilet võib olla ka elektrooniline (E-pilet), mille puhul identifitseeritakse õigusi ribakooi kasutatukslugemise kaudu.

2. PARVLAEVADE SÕIDUGRAAFIK

2.1. Parvlaevade sõidugraafik koostatakse vedaja ja vastava maavalitsuse koostöös, lähtudes riigi poolt aastaks tellitud reiside arvust.

2.2. Nafta-, gaasisaaduste ja teiste ohtlike veostega sõidukite üleveoks on laevade sõidugraafikus ettenähtud erireisid, kuhu reisijaid lubatakse piiratud koguses vastavalt Veeteede Ameti poolt laevale väljastatud tunnistusele.

2.3. Kui sõidugraafikus ettenähtud reisidega ei osutu võimalikuks vedada kõiki reisile soovijaid, on vedajal õigus korraldada lisa- ning kommertsreise.

2.4. Kolme või enama laeva töölerakendamisel Kuivastu - Virtsu liinil või häiritud liikluse olukorras (halvad ilmastikuolud, tehnilised põhjused jne) ei lasu Vedajal kohustust sõidugraafikust kinni pidada. Kindlale reisile eelisjärjekorra pileti ostnud reisija paigutatakse sel juhul lähimale väljuvale laevale.

2.5. Tuule tugevnemisel üle 25 m/s võivad laevad katkestada liikluse. Laevade laadimine või lossimine võidakse katkestada kui lainetuse kõrgus töökai ääres on üle 1 meetri. Ebasoodsate ilmastikuolude või muude vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel, mis seavad või võivad ohtu seada laeval viibivad inimesed, sõidukid või laeva, alustatakse graafikujärgset reisi ohu möödumisel.

2.6. Vedajal on õigus etteteatamata viivitada laeva väljasõiduga, muuta laevale pealemineku ja/või mahatuleku aega ja kohta vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel, kui need tingimused seavad või võivad ohtu seada laeval viibivad inimesed, sõidukid või laeva.

2.7. Vedajal on õigus teostada ülevedu teise laevaga kui varem sõidugraafikus välja kuulutatud, sellest reisijaid eelnevalt teavitamata, või muuta laevade marsruuti vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel.

3. PILETITE REGISTREERIMINE JA -KONTROLL

3.1. Piletite registreerimine ja -kontroll sadamasse sissesõidul pääslas.

3.2. Sadamasse sissesõidul ja ootealal tuleb tähelepanelikult jälgida liiklusmärke, suunavaid viitasid ja teekattemärgistusi.

3.3. Pääslaridade olekut – avatud/suletud, näitab roheline või punane foorituli vastava rea kohal.

3.4. E-pileti ostnud valivad read, mille kohal on tahvel „E-pilet“, nendel ridadel on iseteeninduslikud kontrolljaamad. Sadamast pileti ostmiseks tuleb valida rida, mille kohal on tahvel „ÜLD“.  Reastumisel tuleb jälgida veel ka sõidukiliigi lisatahvleid.

3.5. Eelisjärjekorra E-pileti registreerimisel tuleb jälgida pääsla infotablool jooksvat teksti, kus on kirjas, millisele väljumisele registreerimine toimub. Kellaajaline eelisjärjekorra pilet tuleb registreerida õigele väljumisele, muidu muutub see üldjärjekorra piletiks ja sõiduk suunatakse ootealal üldreale.

3.6. E-piletiga sõiduk sõidab pääslas tõkkepuuni, näitab kontrolljaama lugemisaknale E-pileti triipkoodi, jälgib jaama ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kehtiva E-pileti korral ilmub tõkkepuu tabloole raja number, millele tuleb ootealal sõita ja avaneb tõkkepuu.

3.7. Mobiilikontrolli kasutamiseks tuleb piletiostul sisestada mobiilinumber, piletit välja trükkida pole vaja, sadamas tuleb sõita sõidukiga tõkkepuuni helistada ostul sisestatud mobiilinumbrilt kontrolljaamal kirjasolevale telefoninumbrile, seejärel ilmub tõkkepuu tabloole rea number, millele tuleb sadama ootealal sõita ja avaneb tõkkepuu.

3.7.1. Kelnase– Leppneeme liinil mobiilikontroll ei toimi, seal peab olema kindlasti alati kaasas väljatrükitud E-pilet, millega tuleb reastuda eelisreale (liiklusmärgiga „BRON“).

3.8. Peale tõkkepuu avanemist tuleb alustada kohe sõitu ja läbida tõkkepuude vaheline ala ilma peatumata. Selleks on aega ca 30 sek. Tõkkepuude vahelisel alal peatumine on keelatud, seda näitab ka vastav teekattemärgistus.

3.9. E-piletite vastavust sõidukiliigile ja sõidukisolevatele reisijatele kontrollitakse pisteliselt sadamaalal vastavate töötajate poolt, kellel on pihuarvutites pidev ülevaade registreeritud sõidukitest  ja neis olevatest reisijatest.

3.10. Kassast müüdavate piletite õigsuse üle toimub kontroll piletitehingu käigus. Nendele piletitele täiendavat kontrolli sadamaalal enam reeglina ei rakendata.

4. REISIJATE VEDU

4.1. Iga Reisija on kohustatud ostma laevale tulekuks pileti. Sõidukisviibivatele reisijatele ostetakse piletid pääslas. Reisijapileti automaatidest ostavad pileti jalareisijad ja piletiautomaadist ostetud piletiga tuleb ka jala laevale minna, ootealal sõidukisse istumine ei ole siis enam lubatud.

4.2. Pileteid müüakse ja sõidusoodustusi antakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud hinnakirjale ja sõidusoodustustele  ja vedaja poolt kehtestatud piletimüüki reguleerivatele kordadele.

4.3. Turvalisuse tagamiseks laeval on vedajal õigus nõuda reisijalt sõiduki ja käsipagasi sisu ettenäitamist.

4.4. Reisija ei tohi laeva pardale tuua esemeid või aineid, mis võivad ohustada laeva, seal olevaid inimesi või sõidukeid. Keelatud esemete hulka kuuluvad muuhulgas laetud-, samuti pakendita- ja loata relvad; halvalõhnalised-, tuleohtlikud-, kergestisüttivad-, plahvatusohtlikud, mürk- ja muud ohtlikud ained. Kui ese või aine on toodud laevale ilma selle ohtlikkusest vedajat informeerimata, on vedajal õigus vastavalt olukorrale lasta ohtlik ese või aine maale viia, hävitada või kahjutuks teha ilma hüvituskohustuseta.

4.5. Üleveo ajal on reisija kohustatud jälgima laevatöötajate korraldusi, käemärke ning laeval kehtestatud reegleid ja liiklusmärke korra ja ohutuse tagamiseks ning nendele alluma. Korralduste või reeglite mittetäitmisel on vedajal õigus keelata reisija tulek laeva või nõuda reisija lahkumist laevast. Vedaja võib keelduda transportimast Reisijat, kes on joobes või käitub vägivaldselt.

4.6. Reisijate laevadele pealetulekut ja mahaminekut juhatavad vedaja poolt määratud isikud. Jalakäijad lähevad üldjuhul peale enne sõidukite pealelaadimist ning tulevad maha pärast sõidukite mahalaadimist (lossimist). Olemasolul kasutatakse maabumistreppi (lossimist).

4.7. Üleveo ajal on kõikidel reisijatel, kaasa arvatud autojuhtidel, sõidukites ning autotekil viibimine keelatud ning nad on kohustatud asuma neile ettenähtud reisijateruumides või reisijatetekil. See nõue kehtib kõigil ohtlike veoste reisidel olenemata laeva tüübist ja nn vana laevastiku puhul kõigil reisidel. Parvlaevade Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa tavareisidel on lubatud reisijatel viibida ka avatud autotekil sõidukites.

4.8. Vedaja ei võta endale vastutust reisija ohutuse eest, kui reisija ei suundu laevale tulles koheselt autotekist reisijateruumidesse või viibib üleveo ajal autotekil.

4.9. Lasteekskursioonidega peavad olema üleveo ajal kaasas ekskursiooni korraldava õppeasutuse või organisatsiooni poolt piisav arv saatjaid. Saatjad vastutavad laste esmase ohutuse ning käitumise eest laeval. Saatjad peavad tagama selle, et lapsed ei jookse laeval, käituvad viisakalt ega roni reelingutel.

4.10. Laevadel võib lemmikloomadega viibida ainult selleks märgistatud alal, keelatud on viibida lemmikloomadega söögikohtades. Reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, laeva meeskonda ega ohusta turvalisust. Muude loomade ülevedu teostatakse  spetsiaalveokites.

4.11. Reisijatel on keelatud:

4.11.1. tulla ja viibida laeval ilmses joobeseisundis või määrdunud riietuses;

4.11.2. suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades või teha lahtist tuld laeval;

4.11.3. saastata merd või laeva;

4.11.4. asuda üleveo ajal autotekil.

4.12. Maksimaalne lubatud reisijate arv laeval määratakse laeva dokumentidega.

5. SÕIDUKITE VEDU

5.1. Igale laeval üleveetavale sõidukile peab olema ostetud pilet vastavalt vedaja kehtestatud korrale (Piletite müügi kord Tuule Liinid parvlaevaliinidel, Teeninduskäsiraamat ptk 3).

5.2. Sõiduki liigile mittevastava pileti ostmist käsitletakse pileti mitteomamisena. Piletita või vale piletiga sõidu korral vormistatakse vedaja esindaja poolt akt ning sellise sõiduki juhile või piletita reisijale määratakse rahatrahv vastavalt Ühistranspordi seadusele.

5.3. Eelisjärjekord kehtib sõiduki üleveol üksnes reisile, mis on piletil toodud. Enne pileti registreerimist sadama pääslas tuleb veenduda infotablool jooksva info põhjal, et toimub registreerimine piletilolevale reisile. Varasema või hilisema reisi registreerimise ajal sadama pääslasse saabunud kliendid suunatakse ootealal üldjärjekorda.

5.4. Kui eelisjärjekorra sõiduk saabub sadama ootealale vähem kui 20 minutit enne reisi väljumist, ei garanteeri vedaja talle kohta väljuvale reisile.

5.5. Üldjärjekorrast sõidukite laadimine laevale toimub vastavalt nende saabumisele sadamasse oma sõidureale.

5.6. Vedajal on õigus laeva õige püstivuse ja ökonoomsema tekipinna kasutamise eesmärgil määrata sõidukite laevale laadimise järjekord ja paigutus.

5.7. Eelisjärjekorras saavad laevale teenistusülesannete täitmisel olevad päästeteenistuse- ja politseiautod, postiveoautod, diplomaatilise korpuse sõidukid ning liinibussid, samuti surnuid vedavad sõidukid.

5.8. Sõidukite ja veoste laadimine-lossimine toimub Vedaja poolt määratud isikute juhendamisel. Juhendamise puudumisel lähtutakse tavapärastest sõidukite parkimise reeglitest.

5.9. Sõiduki juht vastutab täielikult laevale või kolmandatele isikutele ja/või nende varale tekitatud kahjude eest. Sõidukite kiirus laeval ei tohi ületada 5 km/t.

5.10. Sõidukite laadimine laevale toimub läbi sadama foorisüsteemi. Oma ootereal esimesena seisva sõiduki juht peab jälgima eesoleva portaali küljes asuvaid fooritulesid. Rohelise tule süttimine annab õiguse alustada koheselt laevalesõitu. Mingeid täiendavaid märguandeid töötajate poolt ei anta.

5.10.1. Lossimine ja laadimine võivad toimuda samaaegselt. Peale laeva sildumist ja lossimise algust tuleb tähelepanelikult jälgida foore, sest peale osalist laeva lossimist antakse juba roheline foorimärguanne pealesõidu alustamiseks.

5.10.2. Laevale jõudes tuleb jälgida laadimist korraldava töötaja käeviipeid, kes näitab kätte sõidurea.

5.10.3. Sõiduk peab sõitma rea lõppu välja nii kaugele kui võimalik ja parkima ökonoomselt mõistliku pikivahega. Põhjendamatute tühimike jätmine sõidukite vahele ja ridade algusesse ei ole lubatud.

5.11. Kelnase – Leppneeme liinil, kus puudub foorisüsteem, suunatakse sõidukid laeva käeviipega. Piletikontrolli teostatakse laadimist juhendavate töötajate poolt.

5.12. Sõiduki paigutamisel laevale peab sõiduki juht jälgima järgmisi nõudeid:

5.12.1. Sõiduki juht on kohustatud peale tõmbama sõiduki käsipiduri, sisse lükkama esimese käigu, kontrollima kütusepaagi sulgemise tihedust ja õli või kütuse lekke puudumist.

5.12.2. Sõiduki tehnilistest vigadest, mis võivad põhjustada sõiduki liikumahakkamise või isesüttimise, peab juht teatama madrus-laadijale või laeva kaptenile.

5.12.3. Sõiduki veeremise, nihkumise või ümbermineku vältimiseks tuleb sõiduk vajadusel kinnitada kinnitusvahenditega (tõkiskingad vms).

5.12.4. Koorem peab olema laaditud ja kinnitatud sõidukile nii, et selle raskuskese oleks võimalikult madalal ning tagatud madrus-laadijate, reisijate, teiste sõidukite ning laeva ohutus. Koorma mass ei tohi ületada sõiduki lubatud kandevõimet.

5.12.5. Sõiduki juht peab rakendama abinõusid merekeskkonna ja laeva saastamise vältimiseks.

5.13. Reostuse ja ebameeldiva lõhna laeva tekile sattumise ärahoidmiseks peab vastavate veoste (elusloomad, kala, prügi, loomsed jäätmed jne.) vedamisel kasutama tehniliselt korras spetsiaalsõidukeid. Reostusest tulenenud kahjud laevale, kolmandatele isikutele või keskkonnale hüvitab sõiduki juht või sõiduki omanik vastavalt vedaja poolt kehtestatud korrale.

5.14. Ülegabariidiliste, raskete sõidukite teljekoormusega üle 10 tonni või täismassiga üle 44 t ja ohtlike veoste vedu on vaja 24 tundi varem kooskõlastada Vedajaga, samuti tuleb esitada sõiduki dokumendid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normdokumentidele (vt täpsemalt Ohtlike veoste, ülegabariidiliste- ja raskete sõidukite üleveo kord Teeninduskäsiraamat ptk 12).

5.15. Ohtlikuks veoseks tuleb lugeda kõik kaubaüksused, mis sisaldavad ohtlikku ainet vastavalt rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskirjale (IMDG Code, IMO) või vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normdokumentidele. “Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)” vastavaid ohtlikke veoseid võib vedada ainult selleks kohandatud ja ADR-i nõuetele vastava spetsiaalsõidukiga.

5.16. Juhul, kui laadimisel-lossimisel või üleveo ajal tekitati kahju reisijale või vedajale, koostab vedaja esindaja nimetatud reisija juuresolekul akti ning vajaduse korral tehnilise ekspertiisi. Kui nimetatud akti ei ole kohapeal koostatud, puudub reisijal õigus hilisemaid pretensioone esitada.

6. VASTUTUS

6.1. Vedaja ei vastuta reisijale kuuluvate haruldaste ja väärtuslike asjade (raha, osatähtede, võlakirjade ja teiste väärtpaberite, samuti väärismetall-, juveliir- ning kunstiesemete vms) kaotsimineku, hävimise või riknemise eest.

6.2. Vedaja ei vastuta reisi hilinemisest tulenevate kahjude eest.

6.3. Reisija käsipagasit, sõidukites asuvat laadungit ning elusloomi veetakse ilma vedaja poolse vastutuseta üleveol tekkinud kahju eest.

6.4. Käesoleva eeskirja nõuete täitmise (sh vedaja teenistuses olevate isikute korralduste ja käemärkide ning sadamas ja laeval asuvate liiklusmärkide jälgimise), samuti sõiduki või selle koorma nõuetekohase tehnilise seisukorra, kinnitamise, katmise või laadimise ning vedajale õigete andmete esitamise eest vastutab sõiduki juht.

6.5. Kõik kahjud, mis tekitatakse sadamarajatistele, laevale, keskkonnale või kolmandate isikute tervisele ja/või varale seoses punktis 6.4 nimetatu eiramisega, hüvitab sõiduki omanik.

6.6. Tõendamiskohustus, et juhtum, mis reisijale kahju põhjustas, toimus üleveo ajal, samuti kahju ulatuse tõendamise kohustus, lasub reisijal.

6.7. Reisija peab esitama vedajale kirjaliku teate endale või sõidukile tekkinud kahju korral üleveo ajal või viivitamatult peale selle lõppemist. Juhul, kui reisija ei täida käesoleva punkti nõuet, eeldatakse, et ülevedu toimus sõidukit kahjustamata.

6.8. Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema sõiduki poolt vedajale tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma sõiduki puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.

6.9. Vedaja vastutab reisijale tekitatud vigastuste eest, sõiduki kahjustumise või hävimise korral juhul, kui selline vigastus, kahju või hävimine toimus vedaja süü või hooletuse tõttu.

6.10. Vedaja vastutus reisijale tekitatud vigastuste eest, sõiduki kahjustumise või hävimise korral on piiratud vastavalt Eesti õigusaktides sätestatule.

.

 


OÜ Tuule Liinid | Teeninduskäsiraamat ptk 4 | 01.12.2018